Hey there, web surfer!

To search and monitor rising trends,
create an account here. It's free.

Join Treendly

live demand report in US

Tqqq

  Medium opportunity   


General search term.
Might be referring to: precautionary dissimulation or denial of religious belief and practice in the face of persecution.

  

Track this trend
(Monitor this trend over time)
 12 Months
Average: 50.94%
Trend: declining
MOM change: -0.18%
 5 Years
Average: 21.51%
Trend: growing
MOM change: 3.07%

Latest forum discussions

We tracked 1359 total in the last 3 months

... 특이한 점은 TQQQ 종목들 APPLE 갭...주 좋습니다. ​TQQQ 1시간봉 하...
Published on 2021-06-09 in the SCT.암호화폐.Crypto forum
This discussion is in Korean.
...選個股, 還是TQQQ, QQQ, SPY 這種...會繼續投入TQQQ, QQQ, SPY, 但是...: (例 2330 台積電) : : TQQQ : : 2. 分類:多 : : ...的時候買入, TQQQ, SPY, QQQ, 有時...不友善, 其實TQQQ, SPY, QQQ報酬...交替 推 vincent14 : tqqq感覺獲利很...espreso : 我也在玩tqqq,玩法跟你你...03 17:41 推 sl5613 : TQQQ就算趨勢上...sp500嗎 想要跟TQQQ一起存 04/...了 → dslite : 長持tqqq歷史還是屌...槓桿再來買TQQQ啊~ 04/03 21:...21 推 FireStarman : 哥的TQQQ到時候破百...03:36:43 推 lianli1024 : TQQQ實際上沒有...04 06:30 推 kikidmore : tqqq沒想像這麼...: 去年QQQ跌30% TQQQ也才跌70% 04...
Published on 2021-04-03 in the Stock - PTT 股票板 政治文加強取締 forum
This discussion is in Chinese - Traditional.
...選個股, 還是TQQQ, QQQ, SPY 這種...會繼續投入TQQQ, QQQ, SPY, 但是...: (例 2330 台積電) : : TQQQ : : 2. 分類:多 : : ...的時候買入, TQQQ, SPY, QQQ, 有時...不友善, 其實TQQQ, SPY, QQQ報酬...交替 推 vincent14 : tqqq感覺獲利很...espreso : 我也在玩tqqq,玩法跟你你...03 17:41 推 sl5613 : TQQQ就算趨勢上...sp500嗎 想要跟TQQQ一起存 04/...了 → dslite : 長持tqqq歷史還是屌...槓桿再來買TQQQ啊~ 04/03 21:...21 推 FireStarman : 哥的TQQQ到時候破百...03:36:43 推 lianli1024 : TQQQ實際上沒有...04 06:30 推 kikidmore : tqqq沒想像這麼...: 去年QQQ跌30% TQQQ也才跌70% 04...
Published on 2021-04-03 in the Stock - PTT 股票板 政治文加強取締 forum
This discussion is in Chinese - Traditional.
1. 標的: TQQQ 2. 分類:多 3. ...續主委加碼 TQQQ 4. 進退場機...續加碼 推 ty67 : TQQQ 真的讚 https://i... : 可以有權限TQQQ的 本都算不.../06 16:45 推 shawncarter : TQQQ還要什麼權.../06 17:16 推 s1023 : TQQQ短線超兇 04... → eSports : 這時候推TQQQ而非QQQ,比毛.../07 10:03 推 SmileLeee : TQQQ不好嗎 04/09...
Published in 42.77.39.70 on 2021-04-06 in the Stock - PTT 股票板 政治文加強取締 forum
This discussion is in Chinese - Traditional.
1. 標的: TQQQ 2. 分類:多 3. ...續主委加碼 TQQQ 4. 進退場機...續加碼 推 ty67 : TQQQ 真的讚 https://i... : 可以有權限TQQQ的 本都算不.../06 16:45 推 shawncarter : TQQQ還要什麼權.../06 17:16 推 s1023 : TQQQ短線超兇 04... → eSports : 這時候推TQQQ而非QQQ,比毛.../07 10:03 推 SmileLeee : TQQQ不好嗎 04/09...
Published in 42.77.39.70 on 2021-04-06 in the Stock - PTT 股票板 政治文加強取締 forum
This discussion is in Chinese - Traditional.
...: - MNQ Leverage 高過TQQQ - 可以自己...股票/ ETN - 同 TQQQ/QQQ 一樣 跟納...題 [MNQ Leverage 高過TQQQ ] 假設納指而...唔洗咁多) Gain: Tqqq: 30000 * 1% * 3 / 7.8...升左1.01%,但TQQQ有時唔會跟...足nasdaq [ 零損耗] TQQQ呢類ETN好多...
Published on 2021-04-16 in the 財經台 forum
This discussion is in Chinese - Traditional.
...: - MNQ Leverage 高過TQQQ - 可以自己...股票/ ETN - 同 TQQQ/QQQ 一樣 跟納...題 [MNQ Leverage 高過TQQQ ] 假設納指而...唔洗咁多) Gain: Tqqq: 30000 * 1% * 3 / 7.8...升左1.01%,但TQQQ有時唔會跟...足nasdaq [ 零損耗] TQQQ呢類ETN好多...
Published on 2021-04-16 in the 財經台 forum
This discussion is in Chinese - Traditional.
...QQQ分咗5%去tqqq度 投資年期...下可見 長揸tqqq嘅組合年化...加約1.5% 有tqqq藍色 無就橙...倍 可以知道tqqq當時係跌到...下跌期 結論:TQQQ可以長揸
Published on 2021-06-01 in the 財經台 forum
This discussion is in Chinese - Traditional.
...QQQ分咗5%去tqqq度 投資年期...下可見 長揸tqqq嘅組合年化...加約1.5% 有tqqq藍色 無就橙...倍 可以知道tqqq當時係跌到...下跌期 結論:TQQQ可以長揸
Published on 2021-06-01 in the 財經台 forum
This discussion is in Chinese - Traditional.
...身家賭一把TQQQ, 請問哪間複.../30 18:00 推 XDDDpupu5566: TQQQ有點不太妙...技股爆炸 投tqqq等於自殺 03.../04 00:02 推 kikidmore: TQQQ 去年低點到...
Published in 42.74.221.75 on 2021-03-30 in the Foreign_Inv - [海外投資] 天佑高雄 forum
This discussion is in Chinese - Traditional.
...身家賭一把TQQQ, 請問哪間複.../30 18:00 推 XDDDpupu5566: TQQQ有點不太妙...技股爆炸 投tqqq等於自殺 03.../04 00:02 推 kikidmore: TQQQ 去年低點到...
Published in 42.74.221.75 on 2021-03-30 in the Foreign_Inv - [海外投資] 天佑高雄 forum
This discussion is in Chinese - Traditional.
...完全拍得上TQQQ,高過QLD 基本...天鵝搞鳩佢 TQQQ QLD 睇晒所有...死,arkk一樣死 TQQQ QLD又可以食...
Published on 2021-05-10 in the 財經台 forum
This discussion is in Chinese - Traditional.
...完全拍得上TQQQ,高過QLD 基本...天鵝搞鳩佢 TQQQ QLD 睇晒所有...死,arkk一樣死 TQQQ QLD又可以食...
Published on 2021-05-10 in the 財經台 forum
This discussion is in Chinese - Traditional.
1. 標的: TQQQ 2. 分類:多 3. ...分析/正文: TQQQ已被大殺特.../07 23:52 推 photonic : TQQQ很讚 61.228.13...
Published in 104.129.202.172 on 2021-04-07 in the money - 努力賺大錢 forum
This discussion is in Chinese - Traditional.
1. 標的: TQQQ 2. 分類:多 3. ...分析/正文: TQQQ已被大殺特.../07 23:52 推 photonic : TQQQ很讚 61.228.13...
Published in 104.129.202.172 on 2021-04-07 in the money - 努力賺大錢 forum
This discussion is in Chinese - Traditional.
Here's the deal with TQQQ. You can't lose. The ... know it will come back. TQQQ will easily break through $112... cash to buy more if TQQQ dips again. I *love* being...
Published on 2021-03-31 in the ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) forum
This discussion is in English.
Here's the deal with TQQQ. You can't lose. The ... know it will come back. TQQQ will easily break through $112... cash to buy more if TQQQ dips again. I *love* being...
Published on 2021-03-31 in the ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) forum
This discussion is in English.
有冇諗過月供TQQQ
Published on 2021-03-14 in the 財經台 forum
This discussion is in Chinese - Traditional.
有冇諗過月供TQQQ
Published on 2021-03-14 in the 財經台 forum
This discussion is in Chinese - Traditional.